Årsmöte BMW CS Motorsport

https://mailchi.mp/3734b0046f1e/kallelse-till-rsmte-bmw-csm

 

Kallelse till ÅRSMÖTE BMW Club Schweden Motorsport

Med anledning av Covid-19 hålls årsmötet på ett lite nytt sätt. Dels via videolänk – Google Meet, men även med styrelsen på plats i en rymlig biografsalong. Det finns alltså möjlighet för en begränsad skara att delta fysiskt, under förutsättning att myndighets råd och anvisning följs.

Plats: Biografen Metropol i Hörby, samt online via Google Meet på följande adress:
https://meet.google.com/edh-wfdp-ujj

Tid: 2021-02-06  kl 11-13
Vi ber deltagarna logga in i god tid innan mötet startar.

Ärende: Sedvanliga årsmötesärenden.
Stadgeenliga Årsmöteshandlingar, stadgar och övrig information inför årsmötet hittar du på hemsidan bmwcs.com/sektioner/motorsport efterhand som dessa är klara.

Skriv gärna ut och tag med handlingarna till mötet.
Obligatorisk anmälan senast den 24 januari 2021 till motorsport@bmwcs.com.

Motioner: Skall vara styrelsen till handa senast 15januari 2021 till motorsport@bmwcs.com.

Varmt Välkommen!.

Styrelsen
BMW Club Schweden Motorsport

BMW Club Schweden Motorsport är en sektion inom BMW Club Schweden.

Dagordning Årsmöte BMW CSM 2021

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Balans- och resultaträkning samt disposition av årets vinst/förlust
 9. Revisorernas berättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Verksamhetsplan och budget
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar
 14. Val av styrelse

Vice ordförande på 2 år

Kassör på 2 år

Ledamot på 1 år

Ledamot på 1 år tillika webmaster

Ledamot på 1 år

 1. Val av revisorer
 2. Val av valberedning
 3. Övriga frågor
 4. Mötets avslutande
 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder


Kommande Event

Inget evenemang hittades!