Din fordonsförsäkring

Överenskommelse mellan BMW Club Schweden och BMW Originalförsäkring 2020.

Detta dokument avser särskilt utökat försäkring/vagnskadegaranti åtagande till de försäkringstagare och vagnskadegaranti innehavare som, vid bankörning kör med BMW försäkrad i BMW Originalförsäkring alternativt har gällande vagnskadegaranti. Överenskommelsen avser bankörning på bana, ej öppen för allmänheten, iordningställd för körning med motorfordon enligt Svenska Bilsportförbundet RA 5.6.1 (tränings-/testkörning). Överenskommelsen gäller 2020 och avser bankörning i Sverige, Norge, Finland eller Danmark anordnat av BMW Club Schweden. Även bankörning med Audi ClubSport och Volkswagen Club Sweden omfattas förutsatt att särskild överenskommelse ingåtts även med dessa klubbar för 2020.


Nedanstående beskriver vad som gäller för respektive försäkringsmoment:

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen följer trafikskadelagen (1975:1410) 1§ – vilket innebär att trafikförsäkring inte gäller för motordrivet fordon om det användes vid: tävling eller träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde.

Exempelvis är körning ”man mot man” är att betrakta som tävlingsliknande körning. Likväl all form av körning kring bana där tidtagning (arrangören av bankörningen får inte tillåta deltagarna att använda s.k. Laptimer eller liknande utrustning) eller resultatlista förekommer.

Trafikförsäkring är alltså inte är gällande vid någon av ovanstående aktiviteter, vilket kan innebära att ingen ersättning lämnas vid skada för t.ex. personskador och skada på annans egendom. Trafikförsäkringen, med ordinarie självrisk, gäller dock vid bankörning arrangerad av BMW Club Schweden så länge regler och åtagande enligt denna överenskommelse efterlevs.

Kaskoförsäkring (delkasko och vagnskada/garanti)

Delkasko – gäller förutsatt att delkasko försäkring är tecknad. Maskin- och elektronikförsäkring gäller inte om skada inträffar vid körning på bana. Övriga delar i delkasko gäller under bankörning med ordinarie självrisker för respektive försäkringstagares fordon.

Vagnskada/vagnskadegaranti – gäller förutsatt att försäkring om vagnskada är tecknad/garanti är gällande. Oavsett vilken självrisk som är avtalad med försäkringstagare i dennes ordinarie försäkring eller vagnskadegarantibevis, gäller vagnskadeförsäkringen/vagnskadegarantin med självrisk 20% av skadekostnaden lägst 20000kr.

Ersättning för s.k. Mervärde samt hyrbil, eller annat stillestånd, utbetalas inte då skada inträffat under bankörning enligt denna överenskommelse. I övrigt regleras skada enligt gällande försäkrings-/ vagnskadegaranti villkor.

Regler vid körning på bana iordningställd för körning med motorfordon

 • Omkörning tillåts endast om framförvarande förare uppmärksammat att omkörning ska ske, lämpligast sker detta med att framförvarande ger signal med blinkers och sedan åker åt sidan och lämnar utrymme för omkörning.
 • Befintliga s.k. antisladd system i fordon måste vara inkopplade vid körning på bana. Vid bortkoppling av system, och skada sker på bana, lämnas ingen ersättning från vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti.
 • Vid blött väglag skall fart reduceras och stor aktsamhet gäller. Vid kraftigt regn/väldigt våt vägbana har arrangören rätt att stoppa körpass om eventuell skaderisk är påfallande.
 • Det är inte tillåtet att bilägare lånar ut sitt fordon till andra förare för att köra fordonet på banan. Familjemedlemmar (samma bostadsadress) och instruktörer är dock undantagna till detta. Förare får inte heller medföra passagerare, endast instruktör får medfölja. Instruktör som förare och fordonets brukare som passagerare är också tillåtet.
 • Föraren ska ha den körkortsbehörighet som krävs för framförandet av fordonet och körkortet ska vid arrangemanget vara giltigt och gällande för aktuellt fordon.
 • Fordonet ska vara s.k. gatbilsregistrerad, och uppfylla alla krav för att få köras på allmän väg. Fordonet får vara extra säkerhetsutrustad. Fordonet ska även vid tiden för bankörningen vara i skick att klara av ett test hos Svensk Bilprovning, t.ex. gällande giltig motoreffekt samt endast av BMW för modelltypen godkända däck.
 • Banans och arrangörens ordningsregler måste följas.
 • Förare som missbrukar bestämmelser avstängs med omedelbar verkan och riskerar att bli utan försäkringsersättning i händelse av en skada på fordonet under bankörning.

Åtagande av BMW Club Schweden

 1. Besiktning av samtliga fordon ska ske innan arrangemanget av BMW Club Schweden, eventuella skador som fordon har innan bankörningen ska dokumenteras. BMW Club Schweden har rätt att avvisa fordon som underkänts vid besiktningen.
 2. BMW Club Schweden ska i god tid innan arrangemanget startar meddela registreringsnummer till Stefan Järvall på BMW Originalförsäkring på de, av överenskommelsen berörda, fordon som kommer att delta.
 3. Återrapport efter arrangemanget ska göras till Stefan Järvall oavsett om skada inträffat eller inte. Har skada inträffat ska återrapporten omfatta en kortfattad beskrivning av skadehändelsen, vem/vilka förare och fordon som varit inblandade samt vad och eventuellt vilka som skadats. Skadehändelsen måste inrapporteras av BMW Club Schweden, annars gäller inte särskilt utökat försäkrings- eller vagnskadegaranti åtagande. BMW Originalförsäkring tar därefter vidare kontakt med skadedrabbad förare.
 4. Teoretisk genomgång ska föregå körningen och ska innehålla information om uppförande på banan samt flagg och ljusinstruktioner.
 5. BMW Club Schweden har ansvar att informera berörda förare vid bankörning om vilka regler och åtaganden som gäller enligt denna överenskommelse.
 6. Det maximala antalet fordon som banan är dimensionerad för vid körning får ej överskridas.
 7. Vid arrangemanget ska det finnas flaggor, ljussignaler samt saneringsmaterial.
 8. Körpassen ska avbrytas när/om behov föreligger eller om någon av deltagarna börjar visa tendenser till att ”åka racing”.

Denna överenskommelse upphör 2020-12-31. Om parterna därefter önskar ny överenskommelsen ska ett nytt dokument upprättas.

Stockholm 1 Februari 2020

Överenskommelsens undertecknades av följande personer:

Stefan Järvall, Produktspecialist BMW Originalförsäkring
Stefan Hjort, Ordförande BMW Club Schweden
Christer Nilsson, Sekreterare BMW Club Schweden